Co nowego w PRINCE2® 2017?

Uwag kilka

PRINCE2 2017 Update

Oficjalne materiały AXELOS’a sprawiają wrażenie jakby ich autorzy starali się uspokoić społeczność PRINCE2, że w zasadzie to niewiele się zmieniło. Przesłanie skupia się głownie na ważności dotychczasowych certyfikatów – fakt zachowują ważność, chociaż już odnawianie certyfikatów Practitioner będzie się odbywało w oparciu o wydanie 2017. Poza tym dalej mamy siedem pryncypiów, siedem tematów (obszarów wiedzy) i dalej mamy siedem procesów. Sygnalizowane zmiany wskazują głównie na położenie większego nacisku na skalowalność metodyki PRINCE2 w odniesieniu do środowiska, w którym jest realizowany projekt i specyfiki samego projektu. Jednakże lektura nowego podręcznika i egzamin Practitioner pokazują, że zmiany są głębsze i co tu dużo ukrywać na szczęście na lepsze.

Przede wszystkim język. Podręcznik nareszcie jest napisany językiem określanym jako „plain english”. To założenie towarzyszyło i innym wydaniom, ale dopiero w ostatnim jest ono wyraźnie obecne. Nowy podręcznik po prostu się czyta. To, że zrezygnowano wreszcie z pisania nazw procesów czy dokumentów wielką literą jest tylko jednym z przejawów ułatwiania czytelnikowi życia. Głownie „normalność” użytych sformułowań można podsumować prostym stwierdzeniem „nareszcie inżynierowie będą wiedzieli, o co chodzi”.

Można wysnuć śmiałą hipotezę, że osoba, która już w swoim życiu poprowadziła kilka projektów – niezależnie od branży czy środowiska- i nie miała do tej pory do czynienia z metodyką PRINCE2, będzie mogła metodykę wykorzystać w praktyce, często dochodząc do wniosku, że przecież w wielu dotychczasowych praktykach postępowała zgodnie z jej zaleceniami. Ujmując rzecz inaczej, podręcznik wyraźnie pokazuje, że metodyka PRINCE2 to rzeczywiście zbiór najlepszych praktyk.

Daje to propagatorom metodyki PRINCE2 do ręki potężny argument pozwalający na wykazanie, że metodyka nie jest podejściem biurokratycznym, generującym konieczność poświęcenia zasobów na przygotowywanie niezliczonych dokumentów, prowadzącym do sytuacji, w której poziom zaangażowania w działania zarządcze przekracza swoim poziomem działania związane z wytwarzaniem (dostarczaniem) produktów merytorycznych projektu.

A szczegóły?

Przede wszystkim pryncypia. Poświęcono im w podręczniku cały rozdział, jednakże myliłby się ten, kto by uznał, że na tym koniec. Pryncypia są eksplicite cytowane w każdym temacie i w każdym procesie zawsze w kontekście dopasowania zaleceń danego tematu czy procesu do rzeczywistej sytuacji. Stwierdzenie, że projekt będzie zgodny z metodyka PRINCE2, jak tylko wszystkie siedem pryncypiów będzie spełnione jest wyraźne i wyrażone wprost. Obicie tego znajdziemy również w egzaminach Practitioner gdzie pryncypiom jest zawsze poświęcony osobny fragment egzaminu.

Tematy (każdemu jak poprzednio jest poświecony osobny rozdział) w zasadzie nie obfitują w zasadnicze zmiany. Ale, w każdym temacie więcej uwagi poświęcono zagadnieniu, kto, za co odpowiada decyzyjnie i wykonawczo w każdym aspekcie omawianego tematu a każdy rozdział jest opatrzony wskazaniem, jakie jest niezbędne minimum konieczne do tego, żeby można było uznać, że projekt w zakresie omawianego tematu jest zarządzany zgodnie z metodyką PRINCE2 – znowu pryncypia. Oczywiście na koniec każdego rozdziału znajdziemy wskazówki jak dany temat można wykorzystać w zależności od środowiska, w jakim jest realizowany projekt. Konkretnie, rozważane są zagadnienia związane z projektami prostymi, projektami realizowanymi w środowisku komercyjnym klient- dostawca (uwarunkowania kontraktowe), z projektami realizowanymi w ramach programów czy projektami, w których wykorzystywane jest podejście agile.

Przy okazji tematów wprowadza się tak jak i poprzednio wiele produktów zarządczych typu uzasadnienie biznesowe czy podejście do zarządzania np. ryzykiem (kolejna zmiana – zamiast strategii mamy podejścia, co zdecydowanie rozjaśnia ich przeznaczenie), ale są one teraz prostsze i opatrzone generalnym stwierdzeniem, że produkt zarządcze maja być stosowane a nie tylko przygotowywane.

I wreszcie procesy. Zmianie uległ proces inicjowania projektu. W procesie tym na samym jego początku pojawia się dodatkowe działanie mające na celu uzgodnienie wymagań odnośnie dostosowania sposobu zarządzania projektem. Zmienił się też schemat omawiania procesów. Po pierwsze w opisie każdego procesu znajdziemy diagramy typu RACI dla każdego produktu zarządczego w każdym działaniu składającym się na omawiany proces. Przy lekturze należy temu zagadnieniu poświęcić trochę uwagi, bo jest ono dosyć intensywnie testowane na egzaminie Practitioner. Po drugie każdy rozdział jest opatrzony uwagami, jak w danym procesie można dopasować do specyfiki projektu role i produkty zarządcze w nim powstające oraz podobnie jak w tematach, jak dany proces można wykorzystać w projektach prostych, w projektach realizowanych w środowisku komercyjnym klient- dostawca (uwarunkowania kontraktowe), w projektach realizowanymi w ramach programów czy w projektach, w których wykorzystywane jest podejście agile.

Dwa osobne rozdziały poświęcone zostały jeden zasadom dostosowania metodyki PRINCE2 do specyfiki projektu i środowiska, w którym realizowany jest projekt, drugi wskazówkom jak skutecznie wdrożyć zasady metodyki PRINCE2 w organizacji.

Całość podręcznika opatrzona jest licznymi praktycznymi wskazówkami, przykładami i studiami przypadku.

I to tyle, jeżeli chodzi o nowe wydanie PRINCE2 2017. Na zakończenie chciałbym jednak wyrazić obawę, co do jakości tłumaczenia omawianego wydania na inne języki a w szczególności na język polski. Trzymam kciuki, aby zespołowi tłumaczy nie uzdało się zgubić prostoty i ducha wydania angielskiego i aby podręcznik w języku polskim czytał się równie dobrze jak ten w języku angielskim oraz zachował jego prostotę i komunikatywność. Wszystko wedle zasady mówiącej, że osoba tłumacząca na język polski powinna przede wszystkim dobrze znać język polski oraz dobrze rozumieć i mieć praktykę w zakresie zagadnień, które tłumaczy. PRINCE2 2017 nie jest bowiem formalnym opisem metody a raczej kompendium wiedzy, która może pomóc w realizacji projektów.

A egzaminy? No cóż egzamin Practitioner głównie wymaga od kandydata rozumienia metodyki a w szczególności zagadnień związanych z jej praktycznym wykorzystaniem.

Autor

Cezary Paprocki


[1] Responsible, Acountable, Consulted, Informed.

PRINCE2® jest zastrzeżonym znakiem handlowym AXELOS Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone