Kryteria dofinansowania dla podmiotów

1. Jak działa dofinansowanie?

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”, którego celem jest przekazywanie dofinansowania na rzecz usług szkoleniowych/ rozwojowych.  W ramach jego funkcjonowania powstała Baza Usług Rozwojowych, na której publikowane są szkolenia, realizowane również przez naszą firmę. Przedsiębiorstwo, które chciałoby otrzymać dotację, musi złożyć wniosek o dofinansowanie  i po jego otrzymaniu wybrać w bazie usług rozwojowych interesujące jej Pracowników szkolenia.

2. Kto może skorzystać z dotacji?

Projekt skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie Polski). Z projektu zostały wyłączone województwa mazowieckie i pomorskie.

3. Jakich usług dotyczy dofinansowanie?

Dofinansowanie dotyczy usług rozwojowych (szkoleń lub doradztwa).

4. Jaki jest poziom dotacji/ Jaka jest wartość dofinansowania?

Poziom dofinansowania jednej usługi nie może przekraczać co do zasady 50% kosztów takiej usługi (np. szkolenia). Zwiększenie poziomu dofinansowania nawet do 80% możliwe jest przy spełnieniu preferencyjnych, które zostały ściśle określone w ramach RPO i odrębne dla poszczególnych województw.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

5. Od czego zależy przyznanie dofinansowania?

O przyznaniu dotacji decyduje przede wszystkim kolejność złożenia kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w określonym w naborze terminie (pula środków jest ograniczona). Ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku i załączników zamieszczanych bezpośrednio przez danego Operatora.

6. Jakich formalności trzeba dopełnić po uzyskaniu akceptacji wniosku?

  • podpisanie Umowy wsparcia z Operatorem( firma zewnętrzna wybrana przez PARP do obsługi wniosków).
  • Przedsiębiorca zakłada konto i loguje się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
  • Przedsiębiorca dokonuje wyboru szkolenia (zapisuje się na nie) poprzez portal Baza Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)
  • Wypełnienie formularzy, karty usług.
  • Przedsiębiorca bądź zgłoszony przez niego pracownik bierze udział w szkoleniu.
  • Po ukończonym szkoleniu, uczestnik uzupełnia ocenę warsztatu na portalu Usługi Rozwojowe.
  • Dofinansowanie nastąpi na podstawie bonów lub refundacji kosztów usługi rozwojowej w zależności od rozwiązań przyjętych w danym województwie.