Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

NODN

Koncepcja rozwoju Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

„ProcessTeam” w Warszawie

I. Misja i wizja

Wiodącą ideą naszej pracy jest tworzenie przestrzeni dla rozwijania kompetencji wszystkich podmiotów objętych wsparciem i współpracą, dlatego nasze motto brzmi: „PRZESTRZEŃ DLA KOMPETENCJI”.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ProcessTeam” w Warszawie działa w oparciu o oświatowe akty prawne na terenie województwa mazowieckiego i całego kraju. Posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. NODN „ProcessTeam” kieruje się w działaniu zasadami wytyczanymi przez statut placówki.

NODN „ProcessTeam” jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli, która odpowiada na potrzeby rozwojowe nauczycieli, szkół i placówek oświatowych. Placówka powstała w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby środowiska edukacyjnego związane z kształtowaniem się nowego oblicza edukacji w Polsce.

Misją naszej placówki jest wsparcie i doskonalenie kadry kierowniczej i pedagogicznej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z województwa mazowieckiego i całego kraju w budowaniu nowego spojrzenia na organizację kształcenia, wynikającą z wyzwań współczesnego świata oraz wygenerowanych przez ten świat nowych potrzeb edukacyjnych uczniów i dorosłych.

Cele placówki są realizowane poprzez organizację krajowych, wojewódzkich, powiatowych konferencji, seminariów, kursów, grup warsztatowo-szkoleniowych, a także konsultacje eksperckie, opracowywanie programów, materiałów dydaktycznych i publikacji.

II. Formy i metody pracy

NODN „ProcessTeam” swoje oddziaływania organizuje w następujących obszarach:

 1. Udzielanie specjalistycznego wsparcia dla kadry zarządzającej w zakresie skutecznego i efektywnego sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 2. Działania wspierające rozwój osobisty i zawodowy kadry zarządzającej
  i pedagogicznej.
 3. Wsparcie szkół i placówek w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez wzmocnienie w tym zakresie kompetencji dyrektorów i nauczycieli.
 4. Rozwój ekspresji twórczej, kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości pracowników systemu oświaty.
 5. Doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych pracowników systemu oświaty.
 6. Rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu profilaktyki i wychowania.
 7. Wspieranie kadry zarządzającej w organizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 8. Profesjonalna organizacja procesowego wspomagania szkół i przedszkoli.
 9. Doskonalenie w zakresie rozwijania i trenowania nowoczesnych metod i form pracy
  z uczniem.
 10. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w rozwijaniu potencjału placówek oświatowych oraz budowanie ich nowoczesnego oblicza w dobie przemian globalnych.

Nasza placówka jest przygotowana do szkoleń w wymiarze indywidualnym oraz grupowym. Preferowane formy pracy to te, które sprzyjają szybkiemu, trwałemu nabyciu wiedzy
i kompetencji oraz formy warsztatowe oparte na cyklu Kolba, gry szkoleniowe czy sprawnie prowadzone wykłady.

W ramach poszerzania oferty placówka przystępuje także do realizacji form doskonalenia organizowanych na podstawie postępowań przetargowych i konkursowych.

Placówka jest otwarta na współpracę z innymi instytucjami edukacyjnymi, co sprzyja realizacji nowoczesnych projektów i programów edukacyjnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Cenimy wyzwania, odwagę, mądrość i szlachetność w działaniu, dlatego nasze szkolenia i warsztaty mają niepowtarzalny charakter – bazują na budowaniu relacji sprzyjających uczeniu się, opartych na szacunku dla osób uczestniczących w szkoleniu oraz tworzeniu twórczej, pełnej inspiracji atmosfery podczas sesji szkoleniowych.

Dzięki temu mamy możliwość skutecznego przygotowania nauczyciela do roli doradcy, autorytetu i przewodnika ucznia, co jest celem nadrzędnym naszych wszystkich poczynań.

W ramach rozwiązań organizacyjnych, prowadzimy działania edukacyjne w następujących formach:

 1. Szkolenia, warsztaty, wykłady w miejscu pracy uczestników szkolenia.
 2. Warsztaty w formie wyjazdowej połączone z aktywnością kulturalną uczestników szkolenia.
 3. Sesje szkoleniowe w siedzibie NODN „ProcessTeam”.
 4. Szkolenia e-learningowe prowadzone poprzez platformę edukacyjną.
 5. Studia podyplomowe organizowane we współpracy ze szkołą wyższą.
 6. Wszystkie formy szkoleniowe opierają się na profesjonalnej diagnozie i ewaluacji prowadzonych działań.

III. Zadania rozwojowe 

 1. Podjęcie współpracy z instytucjami oświatowymi w celu realizacji szkoleń
  i warsztatów.
 2. Stworzenie folderu reklamującego NODN „ProcessTeam”.
 3. Podjęcie akcji reklamującej ofertę edukacyjną NODN w mediach, na stronach internetowych oraz w miejscach docelowych szkoleń czyli w placówkach oświatowych i jednostkach samorządu terytorialnego.
 4. Nawiązanie współpracy ze szkołą wyższą w celu podjęcia działań dotyczących prowadzenia studiów podyplomowych.
 5. Stworzenie banku scenariuszy do przykładowych tematów szkoleń.
 6. Opracowanie wzorcowej dokumentacji obejmującej schematy dokumentów: arkusze diagnozy i ewaluacji, scenariusze szkoleń.
 7. Wdrożenie aplikacji umożliwiającej tworzenie scenariuszy szkoleń oraz ich archiwizację.
 8. Założenie platformy edukacyjnej służącej prowadzeniu szkoleń e-learningowych.

Op. Dorota Kałasz, Dyrektor NODN „ProcessTeam”

Statut NODN

ZOBACZ FOLDER INFORMACYJNY >>>