Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

„Akademia Menadżera MŚP 2 – makroregion 1”

Projekt „Akademia Menadżera MŚP 2 – makroregion 1” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Okres realizacji Projektu: od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.

Celem projektu jest wzrost kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 889 osób spośród 988 objętych wsparciem właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i/lub pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i/lub ich pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze w oparciu o dostęp do Bazy Usług Rozwojowych.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, spełniających następujące warunki:

 • należą do sektora MŚP;
 • posiadają siedzibę główną (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) na terenie Makroregionu 1;
 •  planują objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby o których mowa powyżej;
 • posiadają Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, a w przypadku nie posiadania takiej analizy, deklarują gotowość do jej przygotowania w ramach Projektu;
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • nie zostały objęte wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP 2”, tj. nie otrzymały dofinansowania w ramach projektów realizowanych przez innych Operatorów, wyłonionych w konkursie 02.21.00-IP.09-00-01/20 oraz nie ubiegają się o wsparcie rozwojowe u innego Operatora w ramach „Akademii Menadżera MŚP 2”
 • otrzymały wsparcie w ramach Akademii Menadżera MMŚP tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa i wydelegowały do Akademii Menadżera MMŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MMŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MMŚP
 • delegują pracowników, którzy oświadczają, że w związku z przystąpieniem do niniejszego Projektu nie uczestniczyli, nie uczestniczą oraz nie będę uczestniczyć w usługach rozwojowych w ramach projektu Akademii Menadżera MMŚP w ramach konkursu 02.21.00-IP.09-00-003/18.

Projekt jest realizowany na terenie makroregionu 1, obejmującego województwa:

 • kujawsko-pomorskie,
 • podlaskie,
 • pomorskie,
 • warmińsko-mazurskie.

Całkowita wartość Projektu: 9 322 564,90 zł.
Kwota dofinansowania: 7 743 844,90 zł.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Więcej informacji na stronie projektu.