Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty

 

„EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty”
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-00-1044/21.

 

REALIZACJA                                  

                                       

 

Percepti Edukacja Niepubliczna                                                                                                                                                                    ProcessTeam Sp. z o.o.                                               Placówka Doskonalenia                                                                                                                                                                            z siedzibą w Warszawie                                                 Nauczycieli z siedzibą                                                         w partnerstwie z                                                                                  ul. Górczewska 137                                                           w Zielonej Górze                                                                                                                                                                                         01-459 Warszawa                                                  ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona                                                                                                                                                                                                                                                                                              Góra

 

Cel projektu:

Do końca  grudnia 2022 r. 711 osób (569 K, 142 M) spośród 790 objętych wsparciem przedstawicieli kadr systemu oświaty zaangażowanych w realizację edukacji włączającej na różnych poziomach systemu oświaty (PDN, przedszkole, szkoła, JST, KO), z obszarów woj. lubuskiego podniesie wiedzę w zakresie edukacji włączającej.

 

Realizacja:

Wrzesień 2021 r. – Grudzień 2022 r.

 

Projekt obejmie szkoleniami następującą grupę odbiorców:

 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,
 • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
 • pracownicy kuratoriów oświaty.

 

WAŻNE !

Szkolenia skierowane są do osób, które nie otrzymały wsparcia szkoleniowego w ramach projektów: „Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”, „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”, „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

 

SZKOLENIA I DORADZTWO

W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej prowadzone w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy docelowej przygotowanych przez ORE.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników kuratorium oświaty (KO) i jednostek samorządu terytorialnego (JST)

 

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać z dwóch form wsparcia:

 1. Cyklu szkoleń dla osób objętych wsparciem.
 2. Konsultacji/doradztwa dla uczestników szkoleń.

 

Wartość projektu wynosi 1 311 656,92 zł.

W tym dofinansowanie to 1 180 491,22 zł

 

Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne.

ZGŁOŚ SIĘ!

Aby wziąć udział w Projekcie, Kandydat/Kandydatka powinien/powinna:

 • Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, znajdujący się na poniższej stronie i przesyłać na adres mailowy biuro@eduwlaczajaca.pl skany poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. (aktualizacja)

2. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami nr 2 – 9. (aktualizacja)

3. Umowa uczestnictwa- WZÓR.