+48 22 323 55 01 email: biuro@processteam.pl

Język SQL – MySQL

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Podstawowe szkolenie z zakresu języka SQL dla serwera bazy danych MySQL. Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych. Celem szkolenia jest zapoznanie z terminologią i narzędziami niezbędnymi w pracy z bazą danych. Poznanie podstaw języka SQL oraz wykorzystanie go w codziennej pracy z bazą danych.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Zdobędziesz umiejętność korzystania z najnowszego narzędzia analitycznego
 • Zwiększysz swoją pewność w pracy, dzięki nabyciu nowych umiejętności
 • Zdecydowanie podniesiesz swoje szanse na awans. Radykalnie podniesiesz poziom swoich kompetencji zawodowych.
 • Podniesienie efektywności pracy związanej z tworzeniem raportów i zestawień.
 • Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami.
 • Utworzenie ujednoliconego systemu raportującego.
 • Standaryzacja metod generowania raportów i tworzenia zestawień dla analiz.
 • Przeniesienie bezpieczeństwa tworzonych analiz na nowy poziom.
 • Zauważalny wzrost komfortu w dostępie do danych

Harmonogram

 1. Wstęp do baz danych i przegląd oprogramowania
 • Pojęcia związane bazami danych SQL i silnik baz danych MySQL
 • Podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL
 • Edytory kodu SQL – MySQL Workbench w tworzeniu kwerend
 • Obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe
 1. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language)
 • Query designer w zastosowaniach – tworzenie zapytania do bazy danych
 • Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie
 1. Operatory i kryteria w zapytaniach
 • Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE
 • Kryteria w zapytaniach, łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, NOT
 • Pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL
 1. Operacje na połączonych tabelach
 • Pojęcie relacji między tabelami i definiowanie elementu łączącego tabele
 • Złączenie INNER JOIN, złączenia RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN
 • Złączenie pełne FULL OUTER JOIN i krzyżowe CROSS JOIN
 1. Funkcje i wyrażenia w języku SQL
 • Operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, TRIM, SUBSTRING, UPPER, LOWER
 • Łączenie i dzielenie ciągów tekstowych CONCAT, TRIM
 • Funkcje matematyczne ROUND, ABS, FLOOR, SQUARE
 • Funkcje czasu i daty DATE, DATEADD, DATEDIFF, MONTH, YEAR, DAY
 • Konwersja i rzutowanie typów: CAST(), CONVERT().
 • Pobieranie rekordów z użyciem SELECT i zastosowanie aliasu kolumny AS
 • Operacje na kolumnach tabeli i sortowanie wyniku ORDER BY ASC/DESC
 • Ograniczenie ilości zwracanych rekordów LIMIT
 • Usuwanie wartości zduplikowanych DISTINCT, DISTINCTROW
 1. Kwerendy agregujące
 • Agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY
 • Funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG i kryteria WHERE i HAVING
 1. Łączenie wyników zapytania
 • Łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL i INTERSECT, MINUS
 1. Kwerendy zagnieżdżone
 • Wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie
 • Kwerenda oparta o inną kwerendę i użycie podkwerend
 1. Kwerendy akcji – DML (Data Modification Language)
 • Aktualizacja danych z zastosowaniem UPDATE
 • Dodawanie rekordów do tabeli z użyciem polecenia INSERT
 • Usuwanie danych z przy zastosowaniu polecenia DELETE
 • Wyprowadzanie wyniku zapytania do tabeli: SELECT INTO
 1. Obiekty SQL – język DDL (Data Definition Language)
 • Budowa tabel z użyciem MySQL Workbench
 1. Zaawansowane kwerendy w MySQL
 • Funkcje okna OVER() i numerowanie rekordów z użyciem ROW_NUMBER()

Partycjonowanie rekordów wg kategorii z zastosowaniem PARTITION BY

Dostępne terminy

brak terminu