Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Język SQL – T-SQL

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Rozszerzone szkolenie z zakresu języka SQL dla serwera bazy danych SQL Server. Zaawansowane sposoby tworzenia tabel, widoków i procedur w bazie danych. Zarządzanie obiektami bazy danych oraz wykorzystywać ja w swojej pracy. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z językiem T-SQL w budowie aktywnych zapytań do serwera SQL. Wprowadzenie do automatyzacji przetwarzania danych z użyciem procedur składowanych.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Umiejętność korzystania z języka T-SQL w analizie danych.
 • Zwiększenie swojej pewności w pracy, dzięki nowym umiejętnościom.
 • Podniesienie swoich szans na awans poprzez podniesienie poziomu swoich kompetencji zawodowych.
 • Zwiększenie efektywności pracy związanej z tworzeniem raportów i zestawień.
 • Standaryzacja metod generowania raportów i tworzenia zestawień dla analiz.
 • Przeniesienie bezpieczeństwa tworzonych analiz na nowy poziom.
 • Zauważalny wzrost komfortu w dostępie do danych.

Harmonogram

 1. Wstęp do T-SQL i Przegląd oprogramowania
 • Przypomnienie zasad dla języka SQL i bazy danych SQL Server.
 • Edycja kodu SQL w Microsoft SQL Server Management Studio.
 • Typy danych SQL, konwersja i rzutowanie CAST, CONVERT.
 1. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language)
 • Limit ilości zwracanych rekordów TOP, TOP PERCENT.
 • Wartości zduplikowane DISTINCT.
 1. Łączenie wyników zapytania
 • Łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL.
 • Części wspólne i INTERSECT, EXCEPT.
 1. Kwerendy agregujące
 • Funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG z GROUP BY.
 • Kryteria w wynikach zagregowanych WHERE a HAVING.
 1. Kwerendy zagnieżdżone
 • Wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie, optymalizacja zapytań.
 • Kwerenda oparta o kwerendę i podzapytanie w kwerendzie.
 1. Operacje na połączonych tabelach
 • Złączenia w bazie danych INNER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, LEFT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN, CROSS JOIN.
 • Łączenie tabel pochodnych i widoków w kwerendach.
 • Wyrażenia CTE / WITH.
 1. Funkcje i wyrażenia w języku SQL
 • Wbudowane funkcje: tekst, matematyka, czas i specjalne.
 • Tworzenie własnych funkcji SQL.
 1. Kwerendy akcji – DML (Data Modification Language)
 • Aktualizacja UPDATE, dodawanie rekordów polecenie INSERT.
 • Usuwanie danych DELETE i wyprowadzanie zapytania: SELECT INTO.
 1. T-SQL PROCEDURE – procedury składowane
 • Procedury tworzenie, modyfikacja i uruchomienie EXECUTE.
 • Zmienne użytkownika i systemowe DECLARE i SET.
 1. T-SQL Sterowanie przebiegiem programu
 • Pętla WHILE, i instrukcje warunkowe IF w tym IF EXISTS / IF NOT EXISTS.
 • Warunkowe wywołanie instrukcji SWITCH i instrukcja GOTO.
 • Tabele tymczasowe użytkownika i systemowe.
 1. T-SQL Trigger – wyzwalacze
 • Typy wyzwalaczy ON UPDATE, ON DELETE, ON INSERT w praktyce.
 1. T-SQL CURSOR – kursory
 • Zastosowanie, możliwości kursora i typy CURSOR.
 • Praca z kursorem: OPEN, CLOSE, DECLARE, DEALLOLCATE.
 1. T-SQL skrypty zaawansowane
 • Transakcje nazwane, cofanie operacji i przechwytywanie błędów TRY/CATCH.
 1. Obiekty SQL – język DDL (Data Definition Language)
 • Budowa, usuwanie i modyfikacja obiektów CREATE/ALTER/DROP.
 • Warunkowe wykonanie skryptu DROP/CREATE.

Dostępne terminy

brak terminu