+48 22 323 55 01 email: biuro@processteam.pl

PRINCE2® Foundation 6th

Kategoria: ,
Certyfikaty:

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu

PRINCE2 jest  najbardziej praktykowaną metodą zarządzania projektami na świecie i jest znana na całym świecie za dostarczanie udanych projektów.

Zaktualizowane wytyczne z 2017 r., pierwsze od 2009 r., kładą duży nacisk na skalowalność i elastyczność metody oraz na to, jak najlepiej dostosować ją do złożoności i konkretnych wymagań projektu.

CZAS TRWANIA: 3 dni CERTYFIKAT:

Korzyści

Poszerzenie umiejętności w zakresie:

 • Efektywnego udziału w przygotowaniu projektu oraz aktywnego i świadomego udziału w spotkaniach projektowych.
 • Organizacji prac w pełnym cyklu życia projektu.
 • Znajomości „branżowego” języka, wspólnego dla całego zespołu projektowego.
 • Budowy struktury organizacyjnej i opisywania ról zespołu zarządzającego projektem, z jednoznacznym określeniem, za co poszczególne role są faktycznie odpowiedzialne.
 • Zrozumienia na jakim etapie projektu podejmowane są poszczególne decyzje projektowe i przez kogo.
 • Formułowania oczekiwań względem Kierownika Projektu oraz pozostałych członów zespołu projektowego.
 • Przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy.
 • Budowy i utrzymania ciągłego uzasadnienia biznesowego, zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień.
 • Zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru jakości.
 • Planowania i śledzenia postępów.

Harmonogram

 1. Wprowadzenie do szkolenia;
 2. Zarządzanie projektem z PRINCE2, struktura metodyki;
 3. Pryncypia;
 4. Dostosowanie i przyjęcie metodyki PRINCE2;
 5. Wprowadzenie do tematów PRINCE2;
 6. Temat Uzasadnienie biznesowe;
 7. Tematy: Organizacja, Jakość, Plany, Ryzyko, Zmiana, Postępy;
 8. Wprowadzenie do procesów;
 9. Proces przygotowanie projektu
 10. Proces zarządzanie strategiczne projektem; P
 11. Proces inicjowanie projektu;
 12. Proces zarządzanie końcem etapu;
 13. Proces sterowanie etapem;
 14. Proces zarządzanie dostarczaniem produktów;
 15. Proces zamykanie projektu;
 16. Podsumowanie;
 17. Wprowadzenie do szkolenia;

Adresaci szkolenia

Osoby budujące solidne ramy kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz te które:

 • Występują w roli Kierownika Projektu lub do tego aspirują.
 • Biorą lub chcą brać udział w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.
 • Są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów.
 • Zajmują się w organizacji audytem i nadzorem projektów.

Czas trwania

3 dni, 24 godziny szkoleniowe. Jeden dzień szkoleniowy to 8 godzin zegarowych (zawiera dwie 15-minutowe przerwy + lunch 1h).

Egzamin (UWAGA!!!EGZAMIN JEST OBOWIĄZKOWĄ CZĘŚCIĄ SZKOLENIA.)

Egzamin trwa 60 minut. Odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 75 pytań (z których 5 nie jest punktowanych) poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi. Egzamin zalicza co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów tj. 35 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin można zdawać w języku polskim oraz w języku angielskim.

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat w obszarze zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® na poziomie Foundation. Wydawany certyfikat jest bezterminowy.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu