Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

“Bądź aktywny!”

Projekt pt. „Bądź aktywny!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX. 1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, numer Projektu: RPLD.09.01.01-10-B097/19

Projekt „Bądź aktywny!” jest realizowany w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r. na terenie następujących powiatów: wieluński, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, wieruszowski, w województwie łódzkim

Celem głównym Projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób (min. 24 kobiety i 16 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych województwo łódzkie (zgodnie z KC), w następujących powiatach: wieluński, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, wieruszowski, poprzez realizację kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Zał. 1_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zał. 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Zał. 3_OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA o OPS

Zał. 4_OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA o PO PŻ

Zał. 5_OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Zał. 6_OŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA

Zał. 7_WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NA DZIECKIEM_OS. ZALEŻNĄ

Zał. 8_WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Zał. 9_OŚWIADCZENIE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ STYPENDIUM

HARMONOGRAMY

Harmonogram wsparcia_Zad. 1_Diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

Harmonogram wsparcia_Zad. 2_Indywidualne poradnictwo zawodowe

Harmonogram wsparcia_Zad. 3_Trening kompetencji społecznych i zawodowych

Harmonogram wsparcia_Zad. 4_Poradnictwo zawodowe

Harmonogram_Zad. 5_Szkolenia zawodowe_Gr 1_Pracownik usług gastronomicznych

Harmonogram_Zad. 5_Szkolenia zawodowe_Gr 2_Pracownik usług gastronomicznych

Harmonogram_Zad. 5_Szkolenia zawodowe_Gr 3_Magazynier z obsługą komputera