+48 22 323 55 01 email: biuro@processteam.pl

“Bądź aktywny”

Projekt pt. „Bądź aktywny!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX. 1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, numer Projektu: RPLD.09.01.01-10-B097/19

Projekt „Bądź aktywny!” jest realizowany w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r. na terenie następujących powiatów: wieluński, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, wieruszowski, w województwie łódzkim

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób (min. 24 kobiety i 16 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych województwo łódzkie (zgodnie z KC), w następujących powiatach: wieluński, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, wieruszowski, poprzez realizację kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej.