Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

VCC

Z przyjemnością informujemy że nasza firma nawiązała współpracę z Fundacją Vocational Competence Certificate.

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.

Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Poprzez organizowanie konsultacji, konferencji czy debat społecznych bezpośrednio wpływa na ich rozwój, promocję i upowszechnienie.

Fundacja VCC we współpracy z ekspertami branżowymi opisuje kwalifikacje rynkowe, które uzyskują status kwalifikacji funkcjonujących. Dzięki nadaniu przez ministrów uprawnień do certyfikowania, Fundacja VCC ma możliwość prowadzenia procesów walidacji (egzaminowania) oraz wydawania certyfikatów opatrzonych numerem polskiej ramy kwalifikacji.

Wynikiem prac Fundacji jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych – system VCC (Vocational Competence Certificate), którego Fundacja jest właścicielem i operatorem. VCC to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea ta narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.

System podzielony jest na 3 obszary:

  1. New Competences – przygotowanie do nowego zawodu –
  2. Select Competencec – uzupełnienie lub aktualizacja kwalifikacji –
  3. zewnętrzna certyfikacja kompetencji nie uwzględnionych w dwóch powyższych obszarach.

 

Moduł VCC New Competences umożliwia nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz otrzymanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. System VCC New Competences umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Jego innowacyjność przejawia się w uwzględnieniu w ścieżce szkolenia i certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, co jest charakterystyczne dla większości systemów szkoleniowych, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego i kompetencji informatycznych. Dopiero taki wachlarz posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych upoważnia do uzyskania certyfikatu VCC New Competences.

Moduł VCC Select Competences umożliwia podwyższenie, uaktualnienie lub swobodny wybór nowych kwalifikacji, jako uzupełnienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych. Poszczególne kursy z zakresu VCC Select Competences są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby międzynarodowego rynku pracy. W praktyce zatem, wybierając odpowiedni moduł VCC Select Competences każdy ma możliwość dostosowania własnych kwalifikacji zawodowych do dowolnego rynku pracy w Europie i poza nią. Zalecana ścieżka szkolenia w module VCC Select Competences wynosi od 15-100 godzin szkoleniowych, co zostało szczegółowo opisane w charakterystyce poszczególnych modułów. Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych, może być dostosowywana przez instytucję szkolącą. Ostatecznym efektem szkolenia jest uzyskanie określonych efektów uczenia się przez uczestników kursu.

Zewnętrzna certyfikacja kompetencji – Fundacja VCC świadczy usługę przygotowania walidacji zewnętrznej, uwzględniającej metodologię i standardy jakościowe VCC. Egzamin zewnętrzny, przeprowadzany w sposób niezależny od wykonawcy szkolenia, umożliwia obiektywne i wiarygodne potwierdzanie efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) nabytych w procesie kształcenia. Pozytywny wynik egzaminu (uzyskany wynik 55% z części teoretycznej oraz 75% z części praktycznej) wiąże się z wydaniem certyfikatu VCC i uzyskaniem kwalifikacji.

 

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.