Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

„Akademia rozwoju zawodowego”

Projekt „Akademia rozwoju zawodowego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, będących pracownikami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, spełniających następując warunki:

  • zamieszkują (zgodnie z KC), pracują lub uczą się na terenie woj. pomorskiego;
  • mają 25 lat i więcej;
  • należą do jednej z grup defaworyzowanych
  1. osoby o niskich kwalifikacjach;
  2. osoby w wieku 50 lat i więcej;
  3. osoby z niepełnosprawnością.

Ze wsparcia wyklucza się:

  • osoby będące pracownikami zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Organizatorem.

W ramach Projektu:

Do 30.06.2022 r. 612 osób (w tym 368 kobiet i 244 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem, tj. osoby w wieku aktywności zawodowej, będące pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, zamieszkałe (zgodnie z KC), pracujące lub uczące się na terenie województwa pomorskiego, podniosą poziom kompetencji i kwalifikacji w obszarze języków obcych, ICT oraz zarządzania projektami.

Planuje się przeprowadzenie następujących form wsparcia:

  • kursy językowe – szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego prowadzące do uzyskania kwalifikacji zgodnie z ESOKJ, zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu TGLS;
  • szkolenia ICT prowadzące do uzyskania kwalifikacji zgodnie ze standardem ECCC DIGCOMP, zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu ECCC DIGCOMP lub równoważnego;
  • szkolenia z zarządzania projektami prowadzące do uzyskania kwalifikacji w metodologii Prince2, zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu w obszarze zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince2 na poziomie Practitoner/Foundation.

Udział w Projekcie jest bezpłatny dla Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Formularz zgłoszeniowy

 Umowa Uczestnictwa – ICT

 Umowa Uczestnictwa – języki

 Umowa Uczestnictwa – projekty

Zał. nr 1 Oświadczenie dotyczące zatrudnieniaprocessteam.pl/…/3.-umowa-uczestnictwa-ict.pdf

Zał. nr 2 Oświadczenie dotyczące zamieszkania (o ile dotyczy)

Zał. nr 3 Oświadczenie dotyczące miejsca uczenia się (o ile dotyczy)

Zał. nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. nr 5 Oświadczenie w odniesieniu do zbioru CST

Zał. nr 6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zał. nr 7 Oświadczenie (w przypadku szkolenia on-line)

Zał. nr 8 – kopia Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o ile dotyczy)