Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

„Proces Wspomagania Kompetencji Kluczowych – szkolenia i doradztwo”

Projekt „Proces wspomagania kompetencji kluczowych – szkolenia i doradztwo” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu planuje się przeszkolić : pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów mieszkających/pracujących na terenie całej Polski, będących wyłącznie:
• pracownikami publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
• pracownikami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno pedagogicznych (PPP),
• pracownikami bibliotek pedagogicznych (BP),
• doradcami metodycznymi,
• indywidualnymi specjalistami i trenerami (świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadającymi potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.

Szkolenia dotyczyć będą kompetencji kluczowych tj.:
• cyfrowych (TIK) – nowoczesne technologie w procesie nauczania/uczenia się,
• kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym,
• matematyczno-przyrodniczych,
• porozumiewania się w językach obcych,
• postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej,
• umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.
Program szkoleń oparty jest o ramowe programy szkoleń opracowane przez ORE.

Wsparcie przewiduje szkolenie jednego Uczestnika/Uczestniczki  Projektu w wymiarze 90 godzin, z czego 20 godzin stanowić będą szkolenia e-learningowe. Szkolenia realizowane będą w podziale na grupy. Szkolenia stacjonarne realizowane będą w formie 3 x 3 dniowych zjazdów,  lub jeden zjazd 9 dniowy. Uczestnicy będą przydzielani do grup także na podstawie przeprowadzonej uprzednio diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Ze wsparcia wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie ORE „Zwiększenie skuteczności”  oraz innych projektów dofinansowanych w ramach konkursu nr. POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16 i POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

Uczestnik/Uczestniczka decydując się na udział w szkoleniu, jednocześnie deklaruje wywiązanie się z wykonania zadania, polegającego na przeprowadzeniu – po zakończeniu cyklu szkoleniowego – procesu wspomagania w przedszkolu/szkole/placówce w zakresie kompetencji z której był przeszkolony. Każdy z Uczestników/Uczestniczek zobowiązuje się do objęcia  wspomaganiem jedną szkołę/przedszkole/placówkę, która do tej pory nie była objęta wspomaganiem.

Wspomaganie nie może być realizowane w szkołach/przedszkolach/placówkach, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach proj. pozakonkursowych ORE oraz proj. Konkursowych realizowanych w działaniu 2.10. POWER .

Każdy z Uczestników/Uczestniczek obejmuje wspomaganiem jedną szkołę/przedszkole/placówkę, która do tej pory nie była objęta wspomaganiem.

Bazę wykluczonych szkół/przedszkoli/placówek można sprawdzić TUTAJ »

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestników.

Całkowita wartość projektu: 3 426 798,94 zł
Kwota dofinansowania:        3 323 994,97 zł

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.