Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Statut

STATUT NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „ProcessTeam”

Wersja PDF do pobrania: STATUT ODN

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Paragraf 1

 1. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ProcessTeam”, zwany dalej Ośrodkiem,
  jest placówką o zasięgu ogólnokrajowym.
 2. Ośrodek działa na podstawie:
 3. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami
 4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz.910 z późniejszymi zmianami)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2019 poz. 1045)
 6. niniejszego Statutu.

 

Paragraf 2

Ośrodek ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Józefa Lewartowskiego 17.

Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Józefa Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa (Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ProcessTeam” funkcjonuje pod wskazanym adresem od czwartku
do niedzieli włącznie) lub w lokalach wynajmowanych dla potrzeb realizacji zadań statutowych lub
w placówkach zamawiających szkolenia.

 

Paragraf 3

 1. Organem prowadzącym Ośrodek jest firma ProcessTeam Sp. z o., ul. Górczewska 137, 01-459  Warszawa reprezentowana przez Leszka Dzięgielewskiego – Prezesa Zarządu.
 2. Organ prowadzący Ośrodek jest odpowiedzialny za jego działalność, zapewnia odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji zadań wynikających
  z niniejszego Statutu.
 3. Dokumentacja Ośrodka jest przechowywana i archiwizowana w siedzibie Organu prowadzącego przy ul. Górczewskiej 137 w Warszawie (01-459).
 4. Organ prowadzący prowadzi, przekształca i likwiduje Ośrodek.

 

Rozdział II

Cel i zadania Ośrodka

Paragraf 4

 1. Celem Ośrodka jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych, dyrektorów szkół oraz placówek.
 2. Ośrodek stawia sobie następujące cele szczegółowe:
 • Wsparcie szkół i placówek w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez wzmocnienie w tym zakresie kompetencji dyrektorów i nauczycieli;
 • Doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych pracowników systemu oświaty;
 • Aktualizowanie/poszerzanie wiedzy pracowników systemu wspomagania oraz terenów na temat kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki
 1. Do zadań Ośrodka należy:
 • przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie innych szkoleń edukacyjnych z obszaru rozwijania kompetencji kluczowych, organizacji pracy instytucji oświatowych w zakresie realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz wsparcia w rozwoju szkół
 • opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych w celu upowszechnienia realizowanych działań ośrodka
 • opracowywanie i udostępnianie materiałów szkoleniowych uczestnikom szkoleń
 • badanie potrzeb szkoleniowych pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów oświaty
 • współpraca z urzędem administracji rządowej, instytucjami oświatowymi oraz partnerami działającymi w obszarze edukacji w ramach realizowanych zadań, wynikających z niniejszego Statutu
 • przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie innych szkoleń edukacyjnych

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna

Paragraf 5

 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
 2. W Ośrodku mogą być zatrudniani:
  • nauczyciele;
  • osoby prowadzące szkolenia specjalistyczne, niebędące nauczycielami;
  • pracownicy administracji i obsługi.
 1. Do realizacji zadań, o których mowa w paragrafie 4 pkt. 2 Ośrodek zatrudnia kadrę z kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia określonych form doskonalenia, potwierdzonymi stosownymi dokumentami (certyfikat, dyplom, świadectwo, zaświadczenie, inne) oraz doświadczeniem zawodowym.

 

Paragraf 6

Do zadań i kompetencji Dyrektora Ośrodka należy:

 1. Kierowanie pracą Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego.
 3. Dobór kadry specjalistów zatrudnianych i współpracujących z Ośrodkiem.
 4. Inne zadania wynikające z obowiązków dyrektora Ośrodka.

 

Paragraf 7

Organ prowadzący przedstawia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie z realizacji planu pracy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

 

Rozdział IV

Finanse Ośrodka

 Paragraf 8

Działalność Ośrodka finansowana jest z opłat wnoszonych przez uczestników szkoleń lub placówki,
w których są oni zatrudnieni, środków uzyskiwanych ze zleceń od instytucji i organizacji.

 

Paragraf 9

Działalność finansowa Ośrodka prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Paragraf 10

Majątek, którym dysponuje Ośrodek, stanowi własność firmy ProcessTeam Sp. z o.o.

 

Rozdział V

Działalność Ośrodka

Paragraf 11

 1. Uczestnicy szkoleń lub innych form doskonalenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub innej formy doskonalenia wystawione przez Ośrodek.
 2. Ośrodek prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

 

Paragraf 12

Dokumentacja organizacyjna oraz dydaktyczna Ośrodka jest prowadzona, gromadzona
i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ogólnej instrukcji
kancelaryjno-archiwalnej.

 

Paragraf 13

O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności Ośrodka lub warunków statutowych organ prowadzący powiadamia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie jednego miesiąca od daty wprowadzenia zmiany.

 

Paragraf 14

O zamianach danych objętych wpisem do ewidencji organ prowadzący powiadamia Samorząd Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

 

Paragraf 15

Zmiany w Statucie dokonywane są przez Organ prowadzący Ośrodek na wniosek  Dyrektora Ośrodka.

 

Paragraf 16

Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 23.03.2021 r.