Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Zmiany w zakresie prawa dot. zamówień publicznych

OFERTA SZKOLENIOWA

Zmiany w zakresie prawa dot. zamówień publicznych dla Dyrektorów

i Kierowników Placówek Oświatowych

Dzień I. (27.10.2021r.)

Część I. (godz. 15.30-17.00)

I.      Zagadnienia wstępne

 1.  Pojęcie zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy
 2.  Najważniejsze regulacje prawne
 3.  Zasady udzielania zamówień publicznych
 4.  Podział zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
 5.  Wyłączenie stosowania ustawy
 6.  Zasady szacowania wartości zamówień
 7.  Plan postępowań, plan zamówień, plan finansowy
 8.  Progi w zamówieniach publicznych

II.     Postępowania poniżej 130 000zł

 1.  Obowiązki zamawiającego, wynikające z ustawy o finansach publicznych, kodeksu cywilnego, Traktatu o Funkcjonowaniu Unii   Europejskiej
 2.  Obowiązek szacowania wartości zamówienia, zasady szacowania w zamówieniach podprogowych. Zamówienia dodatkowe              i uzupełniające.
 3.  Planowanie postępowań o zamówienie publiczne do 130 000 zł. Plan finansowy a plan zamówień do 130 000 zł
 4.  Regulamin udzielania zamówień publicznych – obowiązek, czy uprawnienie? Jakie elementy powinien zawierać regulamin   zamówień   publicznych?
 5.  Sposoby prowadzenia postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł przez ogłoszenie lub   zaproszenie  (ofertowy, negocjacyjny, przetargowy)
 6.  Dokumentowanie udzielania zamówień poniżej 130 000 zł
 7.  Rejestrowanie zamówień publicznych na potrzeby rocznego sprawozdania
 8.  Sprawozdanie z udzielonych zamówień o wartości poniżej 130 000 zł – umowy na czas określony, nieokreślony, aneksowanie   umów a   sprawozdawczość; umowy a faktury i rachunki,
 9.  Zamówienia niepodlegające ustawie a dyscyplina finansów publicznych (nieprawidłowości przy szacowaniu, błędy w umowach     o udzielenie zamówienia publicznego, niedochodzenie należności od wykonawcy, zaciągnięcie zobowiązań poza plan finansowy,   odpowiedzialność kierownika zamawiającego, prawidłowe powierzanie pracownikom czynności)
 10.  Planowany obowiązek upubliczniania informacji o udzielonych zamówieniach pow. kwoty 10 000 zł.

Przerwa (godz. 17.00-17.15)

Część II. (godz. 17.15-18.45)

III.   Zamówienia publiczne w kontekście realizowanych projektów Unii Europejskiej (stosowanie zasady  konkurencyjności                        i rozeznania rynku)                             

 1.  Podstawy prawne (prawo krajowe i prawo unijne)
 2.  Charakter prawny ustawy wdrożeniowej i umowy o dofinansowanie
 3.  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków a wytyczne programowe
 4.  Planowanie zamówień, obowiązek szacowania wartości zamówienia zgodnie z ustawą PZP a ustalenie wartości zamówień           w  odniesieniu do danego projektu
 5.  Zasada konkurencyjności (przesłanki stosowania zasady, opis przedmiotu zamówienia, określenie warunków udziału                        w postępowaniu, określenie minimalnych terminów, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, konflikt interesów, kryteria oceny oferty, Baza   konkurencyjności, pytania do treści ogłoszenia i udzielanie wyjaśnień, ocena ofert, uzupełnienia, poprawnie     i wyjaśnienie oferty, wybór  oferty, umowa o udzielenie zamówienia i jej zmiany
 6.  Rozeznanie rynku (przesłanki, dokumentowanie, brak obowiązku zawarcia umowy pisemnej, dokumentowanie poniesienia wydatku)

IV.  Umowy o udzielenie zamówień publicznych – nowe regulacje

 1.  Wzmocnienie pozycji kontaktowej wykonawców
 2.  Forma zawarcia umowy. Sposób podpisywania umowy o zamówienie publiczne
 3.  Obowiązkowe postanowienia umowy – nowe wymogi prawne
 4.  Fakultatywna i obowiązkowa waloryzacja umów
 5.  Klauzule abuzywne

Dzień II. (28.10.2021r.)

Część I. (godz. 15.30-17.00) 

V.    Nowe prawo zamówień publicznych – omówienie najważniejszych zmian w ustawie i w przepisach wykonawczych

 1.  Systematyka nowej ustawy PZP
 2.  Polityka Zakupowa Państwa
 3.  Publikator zamówień publicznych (BZP, DzUUe)
 4.  Przegląd trybów udzielania zamówień publicznych w postępowaniach krajowych i unijnych ze szczególnym uwzględnieniem trybu   podstawowego
 5.  Moment wszczęcia i moment zakończenia postępowania
 6.  Dokumenty zamówienia. Specyfikacja warunków zamówienia a opis potrzeb i wymagań. APiW. Zasady udzielania wyjaśnień
 7.  Zasady ustalania terminów w nowym prawie zamówień publicznych
 8.  Konflikt interesów (przesłanki, oświadczenia, skutki niezłożenia oświadczenia, poświadczenia nieprawdy)
 9.  Wadium (fakultatywność wadium w NPZP we wszystkich rodzajach postępowań, nowe maksymalne stawki, formy składania, zasady   zwrotu)
 10.  Plan postępowań( wzór, zakres, obowiązek publikowania i aktualizacji)
 11.  Rodzaje ogłoszeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 12.  Otwarcie oferty
 13.  Badanie oferty. Nowe zasady badania rażąco niskiej ceny
 14.  Kryteria oceny oferty i oceny oferty
 15.  Kryteria Kwalifikacji podmiotów ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 16.  Konsorcja i udostępnianie zasobów podmiotów trzecich
 17.  Stosowanie procedury odwróconej w nowym prawie zamówień publicznych
 18.  Termin związania ofertą (obowiązek określenia TZO datą kalendarzową, przesłanki i zasady przedłużenia TZO). Termin wyboru oferty
 19.  Nowe przesłanki odrzucenia oferty
 20.  Protokół z postępowania – obowiązek i zasady udostępniania
 21.  Zakończenie postępowania
 22.  Raport z realizacji zamówienia
 23.  Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy

Przerwa (godz. 17.00-17.15)

Część II. (godz. 17.15-18.45)

VI.  Elektronizacja zamówień publicznych – nowe obowiązki zamawiającego i wykonawcy

 1.  Obowiązek przestrzegania komunikacji elektronicznej, definicja środków komunikacji elektronicznej, przesłanki odstąpienia od   obowiązku komunikacji elektronicznej
 2.  Definicja pisemności prowadzonego postępowania, pojęcie pisemności na gruncie PZP i KC
 3.  Forma pisemna, forma elektroniczna, postać elektroniczna dokumentu
 4.  Rodzaje podpisów elektronicznych – podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty. Dostawcy usług zaufania. Certyfikaty   zagraniczne
 5.  Znakowanie czasem a deklarowany czas złożenia podpisu
 6.  Formy i sposoby składania podpisów elektronicznych (Xadaes/Pades, otaczający, zewnętrzny)
 7.  Weryfikacja i walidacja podpisu elektronicznego. Negatywny wynik weryfikacji/walidacji – przyczyny i skutki prawne. Konserwacja   podpisu elektronicznego
 8.  Strona postępowania. Platformy do prowadzenia postępowań (e-Zamówienia, komercyjne)
 9.  Krajowe Ramy Interoperacyjności – formaty plików dopuszczane przez zamawiającego. Kompresja danych (ZIP,RAR)
 10.  Dokumenty składane w postępowaniu o udziale zamówienia publicznego – rodzaje, wymagana postać
 11.  Reprezentacja wykonawcy. Pełnomocnictwa
 12.  Oryginał pliku elektronicznego. Kopiowanie plików elektronicznych.
 13.  Odwzorowanie cyfrowe dokumentu. Poświadczenie dokumentu odwzorowanego.
 14.  Obowiązek udostępniania ofert elektronicznych
 15.  Archiwizacja dokumentów elektronicznych postępowania
 16.  Udostępnianie dokumentów postępowania prowadzonego przy użyciu środków elektronicznej komunikacji do kontroli

 

Koszt Szkolenia: 350 zł + VAT (23%)

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe w formie pdf, zaświadczenia                              o ukończeniu szkolenia w formie papierowej

 

 

I termin szkolenia: 27-28.10.2021

Osoba do kontaktu: Joanna Konopińska

e-mail: joanna.konopinska@processteam.pl

tel.kom. 501 815 618