Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Zmiany w zakresie prawa dot. zamówień publicznych

OFERTA SZKOLENIOWA

Zmiany w zakresie prawa dot. zamówień publicznych dla Dyrektorów

i Kierowników Placówek Oświatowych

Dzień I. 

Część pierwsza 

I. Zagadnienia wstępne

1. Pojęcie zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy

2. Najważniejsze regulacje prawne

3. Zasady udzielania zamówień publicznych

4. Podział zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

5. Progi w zamówieniach publicznych

6. Plan postępowań, plan zamówień, plan finansowy

7. Zasady szacowania wartości zamówienia

8. Wyłączenia stosowania ustawy

II. Postępowania poniżej progów stosowania ustawy

1. Planowanie postępowań podprogowych

2. Plan finansowy a plan postępowań do 130 000 zł

3. Obowiązek, zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia (zakaz podziału zamówienia, zakaz zaniżania wartości zamówienia, zakaz łączenia zamówień). Pojęcie tożsamości podmiotowej, przedmiotowej i czasowej.

4. Regulamin udzielania zamówień publicznych – obowiązek, czy uprawnienie? Jakie elementy powinien zawierać regulamin zamówień publicznych?

5. Sposoby prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł (ofertowy, negocjacyjny, przetargowy)

6. Dokumentowanie udzielania zamówień poniżej 130 000 zł

7. Zamówienia niepodlegające ustawie a dyscyplina finansów publicznych (nieprawidłowości przy szacowaniu, błędy w umowach o udzielenie zamówienia publicznego, niedochodzenie należności od wykonawcy, zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowy, odpowiedzialność kierownika zamawiającego, prawidłowe powierzanie pracownikom czynności)

 

 

 

III. Nowe prawo zamówień publicznych – omówienie najważniejszych zmian w ustawie i w przepisach wykonawczych

1. Systematyka nowej ustawy PZP

2. Polityka Zakupowa Państwa

3. Plan postępowań (wzór, zakres, obowiązek publikowania i aktualizacji)

4. Zasady ustalania terminów w nowym prawie zamówień publicznych

5. Konflikt interesów (przesłanki, oświadczenia składane przez osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania; skutki niezłożenia oświadczenia, poświadczenia nieprawdy)

6. Obowiązek opracowania analizy potrzeb i wymagań w zamówieniach unijnych

7. Przegląd trybów udzielania zamówień publicznych w postępowaniach krajowych i unijnych

8. Publikatory zamówień publicznych (BZP, DzUUE)

9. Rodzaje ogłoszeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

10. Moment wszczęcia i moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

11. Dokumenty zamówienia. Specyfikacja warunków zamówienia a opis potrzeb i wymagań. Zasady udzielania wyjaśnień.

12. Postępowania krajowe

a) Planowanie postępowań

b) Rejestracja na platformie e-zamówienia

c) Ustalanie wartości zamówienia

13. Omówienie trybu podstawowego

a) Warianty (bez negocjacji, z możliwymi negocjacjami, z obowiązkowymi negocjacjami)

b) Komunikacja w toku negocjacji, dopuszczalność komunikacji ustnej

c) Zakres, poufny charakter i obowiązek dokumentowania przebiegu negocjacji

14. Tryb podstawowy – procedura – krok po kroku

a) Wariant bez negocjacji

b) Wariant z możliwymi negocjacjami

c) Wariant z obligatoryjnymi negocjacjami

15. Otwarcie ofert

a) Jawność postępowania a brak obowiązku publicznej sesji otwarcia ofert

b) Termin otwarcia ofert w postępowaniu elektronicznym

c) Obowiązki informacyjne – informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, nowy zakres informacji o złożonych ofertach

d) Obowiązek przesyłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

16. Badanie ofert (przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe w nowym prawie zamówień publicznych)

a) Fakultatywność i obligatoryjność żądania przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych w postępowaniach krajowych i unijnych

b) Zakres przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy

c) Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia a dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa

d) Sposób i termin składania podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych

e) Uzupełnianie przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych. Żądanie wyjaśnień

17. Nowe zasady badania rażąco niskiej ceny (przesłanki obligatoryjnego badania RNC, zakres wyjaśnień, ciężar dowodu)

18. Kryteria oceny ofert

19. Wadium (fakultatywność wadium w NPZP we wszystkich rodzajach postępowań, nowe maksymalne stawki, formy składania, zasady zwrotu)

20. Kryteria kwalifikacji podmiotów ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

21. Konsorcja i udostępnianie zasobów podmiotów trzecich (nowe zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego; solidarna odpowiedzialność wykonawcy i konsorcjanta, wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby)

22. Stosowanie procedury odwróconej w nowym prawie zamówień publicznych

23. Termin związania ofertą (obowiązek określenia TZO datą kalendarzową, przesłanki i zasady przedłużenia TZO). Termin wyboru oferty

24. Nowe przesłanki odrzucenia ofert

25. Protokół z postępowania – obowiązek i zasady udostępniania

26. Zakończenie postępowania

27. Raport z realizacji zamówienia

28. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy

 

Dzień II. 

Część pierwsza 

IV. Elektronizacja zamówień publicznych – nowe obowiązki zamawiającego i wykonawcy

1. Obowiązek przestrzegania komunikacji elektronicznej, definicja środków komunikacji elektronicznej, przesłanki odstąpienia od obowiązku komunikacji elektronicznej

2. Nowa definicja pisemności prowadzonego postępowania, pojęcie pisemności na gruncie PZP i KC

3. Forma pisemna, forma elektroniczna, postać elektroniczna dokumentu – różnice i znaczenie prawne

4. Rodzaje podpisów elektronicznych – podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty. Dostawcy usług zaufania. Certyfikaty zagraniczne.

5. Znakowanie czasem a deklarowany czas złożenia podpisu

6. Formy i sposoby składania podpisów elektronicznych (Xades/Pades, otaczający, zewnętrzny)

7. Weryfikacja i walidacja podpisu elektronicznego. Negatywny wynik weryfikacji/walidacji – przyczyny i skutki prawne. Konserwacja podpisu elektronicznego

8. Strona postępowania. Platformy do prowadzenia postępowań (e-Zamówienia, platformy komercyjne)

9. Krajowe Ramy Interoperacyjności – formaty plików dopuszczane przez zamawiającego. Kompresja danych (ZIP, RAR)

10. Dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – rodzaje, wymagana postać

11. Reprezentacja wykonawcy. Pełnomocnictwa

12. Oryginał pliku elektronicznego. Kopiowanie plików elektronicznych.

13. Odwzorowanie cyfrowe dokumentu. Poświadczanie dokumentu odwzorowanego.

14. Obowiązek udostępniania ofert elektronicznych

15. Archiwizacja dokumentów elektronicznych postępowania

16. Udostępnianie dokumentów postępowania prowadzonego przy użyciu środków elektronicznej komunikacji do kontroli

V. Umowy o udzielenie zamówień publicznych – nowe regulacje

1. Wzmocnienie pozycji kontraktowej wykonawców

2. Forma zawarcia umowy. Sposób podpisywania umowy o zamówienie publiczne

3. Obowiązkowe postanowienia umowy – nowe wymogi prawne

4. Fakultatywna i obowiązkowa waloryzacja umów

5. Klauzule abuzywne

 

Część II. 

VI. Zamówienia publiczne w kontekście realizowanych projektów Unii Europejskiej (stosowanie zasady konkurencyjności i rozeznania rynku)

1. Podstawy prawne (prawo krajowe i prawo unijne)

2. Charakter prawny ustawy wdrożeniowej i umowy o dofinansowanie

3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków a wytyczne programowe

4. Planowanie zamówień, obowiązek szacowania wartości zamówienia zgodnie z ustawą PZP a ustalanie wartości zamówień w odniesieniu do danego projektu

5. Zasada konkurencyjności (przesłanki stosowania zasady, opis przedmiotu zamówienia, określenie warunków udziału w postępowaniu, określenie minimalnych terminów, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, konflikt interesów, kryteria oceny ofert, Baza konkurencyjności, pytania do treści ogłoszenia i udzielanie wyjaśnień, ocena ofert, uzupełnienia, poprawianie i wyjaśnianie ofert, wybór oferty, umowa o udzielenie zamówienia i jej zmiany

6. Rozeznanie rynku (przesłanki, dokumentowanie, brak obowiązku zawarcia umowy pisemnej, dokumentowanie poniesienia wydatku

VII. Usługi społeczne i inne szczególne usługi

1. Pojęcie i katalog usług społecznych

2. Progi kwotowe dla usług społecznych

3. Procedury udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne

4. Usługi społeczne w prawie unijnym

5. Kontrole zamówień na usługi społeczne (najczęstsze nieprawidłowości i naruszenia)

VIII. Roboty budowlane

1. Definicja robót budowlanych

2. Szacowanie wartości zamówienia na RB, kosztorys inwestorski

a) Opis przedmiotu zamówienia na RB (Zakres i forma projektu budowlanego; rozporządzenie o dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót)

3. Opis sposobu obliczania ceny w SWZ (kosztorys ofertowy; wynagrodzenie kosztorysowe, wynagrodzenie ryczałtowe)

4. Obowiązkowe elementy umowy o zamówienie publiczne na roboty budowlane

5. Podwykonawstwo

 

I termin szkolenia: 22-23.09.2021

Osoba do kontaktu: Joanna Konopińska

e-mail: joanna.konopinska@processteam.pl

tel.kom. 501 815 618