Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Kujawsko-Pomorska Akademia Kwalifikacji Zawodowych

 

Kujawsko-Pomorska Akademia Kwalifikacji Zawodowych

Projekt „Kujawsko- Pomorska Akademia Kwalifikacji Zawodowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 1 Do 0.4 Edukacja Dorosłych.

 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI!

 

 DLA KOGO JEST PROJEKT?

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) jest osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, która z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia,
podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności;
b) uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego;
c) należy do grupy defaworyzowanej, tj. wykazuje największą lukę kompetencyjną i posiada największą potrzebę w dostępie do edukacji.

Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która:
a) jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w tym osobą, która zawiesiła działalność),
b) jest rolnikiem

 

 OFEROWANE SZKOLENIA

Prince2® Foundation 2017 – 3 dni, 24 godziny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników/Uczestniczek projektu z metodyką efektywnego procesowego zarządzania projektami (Projects In Controlled Environments), tak, aby umożliwić im wykorzystanie jej w codziennej pracy, jak również przygotowanie Uczestników/Uczestniczek do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® Foundation 2017.

AgilePM® Foundation – 3 dni, 24 godziny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników/Uczestniczek projektu z metodyką zwinnego zarządzania projektami, tak, aby umożliwić im wykorzystanie jej w codziennej pracy, jak również przygotowanie Uczestników/Uczestniczek do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie AgilePM® Foundation.

 

Kursy zakończą się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz dadzą możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel.: 22 350 50 04 lub na e-mailem: akademiakwalifikacji@processteam.pl