Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Język SQL – Oracle SQL

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Podstawowe szkolenie z zakresu języka SQL dla serwera bazy danych Oracle SQL. Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych. Celem szkolenia jest zapoznanie z terminologią i narzędziami niezbędnymi w pracy z bazą danych. Poznanie podstaw języka SQL oraz wykorzystanie go w codziennej pracy z bazą danych.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Zdobędziesz umiejętność korzystania z najnowszego narzędzia analitycznego.
 • Zwiększysz swoją pewność w pracy, dzięki nabyciu nowych umiejętności.
 • Podniesienie efektywności pracy związanej z tworzeniem raportów i zestawień.
 • Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami.
 • Utworzenie ujednoliconego systemu raportującego.
 • Standaryzacja metod generowania raportów i tworzenia zestawień dla analiz.
 • Przeniesienie bezpieczeństwa tworzonych analiz na nowy poziom.
 • Zauważalny wzrost komfortu w dostępie do danych.

Harmonogram

 1. Relacyjne bazy danych i przegląd oprogramowania
 • Podstawowe pojęcia związane bazami danych SQL i baza Oracle SQL.
 • Podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL.
 • Łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych.
 • Edytor kodu SQL Oracle SQL Developer w tworzeniu kwerend.
 • Obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe.
 1. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language)
 • Query designer w tworzeniu zapytania do bazy danych.
 • Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie.
 1. Operatory i kryteria w zapytaniach
 • Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE.
 • Kryteria w zapytaniach i łączenie kryteriów z użyciem AND, OR, NOT, IN.
 • Pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL.
 1. Operacje na połączonych tabelach
 • Relacje między tabelami bazy danych i element łączący tabele.
 • Złączenie INNER JOIN, RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN.
 • Złączenie pełne FULL OUTER JOIN i krzyżowe CROSS JOIN.
 1. Funkcje i wyrażenia w języku SQL
 • Operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, TRIM, SUBSTRING, UPPER, LOWER i łączenie i ciągów tekstowych CONCAT.
 • Funkcje matematyczne ROUND, ABS, FLOOR, SQUARE.
 • Funkcje czasu i daty DATE, DATEADD, DATEDIFF, MONTH, YEAR, DAY.
 • Konwersja i rzutowanie typów: CAST(), CONVERT().
 1. Pobieranie rekordów z użyciem SELECT
 • Alias kolumny AS i operacje na kolumnach tabeli, sortowanie ORDER BY.
 • LIMIT dla ilości zwracanych rekordów i wartości zduplikowane DISTINCT.
 1. Kwerendy agregujące
 • Agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY.
 • Funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG i kryteria w wynikach zagregowanych.
 1. Łączenie wyników zapytania
 • Łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL.
 • Części wspólne i INTERSECT, MINUS.
 1. Kwerendy zagnieżdżone
 • Wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie.
 • Kwerenda oparta o inną kwerendę i podkwerenda w optymalizacji zapytań.
 1. Kwerendy akcji – DML (Data Modification Language)
 • Aktualizacja danych z zastosowaniem UPDATE.
 • Dodawanie rekordów do tabeli z użyciem polecenia INSERT.
 • Usuwanie danych z przy zastosowaniu polecenia DELETE.
 • Wyprowadzanie wyniku zapytania do tabeli: SELECT INTO.
 1. Obiekty SQL – język DDL (Data Definition Language)
 • Budowa obiektów bazy TABLE, VIEW z użyciem Oracle SQL Developer.
 1. Zaawansowane kwerendy w Oracle SQL
 • Funkcje okna OVER() i numerowanie rekordów z użyciem ROW_NUMBER().
 • Numerowanie i partycjonowanie rekordów z zastosowaniem PARTITION BY.

Dostępne terminy

brak terminu