+48 22 323 55 01 email: biuro@processteam.pl

Język SQL – PostgreSQL

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Podstawowe szkolenie z zakresu języka SQL dla serwera bazy danych PostgreSQL. Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych. Celem szkolenia jest zapoznanie z terminologią i narzędziami niezbędnymi w pracy z bazą danych. Poznanie podstaw języka SQL oraz wykorzystanie go w codziennej pracy z bazą danych.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Zdobędziesz umiejętność korzystania z najnowszego narzędzia analitycznego
 • Zwiększysz swoją pewność w pracy, dzięki nabyciu nowych umiejętności
 • Podniesienie efektywności pracy związanej z tworzeniem raportów i zestawień.
 • Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami.
 • Utworzenie ujednoliconego systemu raportującego.
 • Standaryzacja metod generowania raportów i tworzenia zestawień dla analiz.
 • Przeniesienie bezpieczeństwa tworzonych analiz na nowy poziom.
 • Zauważalny wzrost komfortu w dostępie do danych

Harmonogram

 1. Wstęp do baz danych, przegląd oprogramowania
 • Pojęcia związane bazami danych SQL na przykładzie PostgreSQL
 • Podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL
 • Łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych
 • Edytor kodu SQL – PG Admin w tworzeniu kwerend
 • Obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe
 1. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language)
 • Query designer w zastosowaniach i tworzenie zapytania do bazy danych
 • Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie
 1. Operatory i kryteria w zapytaniach
 • Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE
 • Kryteria w zapytaniach i łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, NOT
 • Pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL
 1. Operacje na połączonych tabelach
 • Pojęcie relacji między tabelami bazy danych i element łączący tabele
 • Złączenie wewnętrzne INNER JOIN, RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN
 • Złączenie pełne FULL OUTER JOIN i złączenie krzyżowe CROSS JOIN
 1. Funkcje i wyrażenia w języku SQL
 • Operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, TRIM, SUBSTRING, UPPER, LOWER i łączenie i ciągów tekstowych CONCAT
 • Funkcje matematyczne ROUND, czasu i daty DATE, DATEADD DATEDIFF
 • Konwersja i rzutowanie typów: CAST(), CONVERT()
 1. Pobieranie rekordów z użyciem SELECT
 • Alias kolumny AS, operacje na kolumnie i sortowanie wyniku ORDER BY
 • Ograniczenie ilości rekordów LIMIT i usuwanie duplikatów DISTINCT
 1. Kwerendy agregujące
 • Agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY
 • Funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG i kryteria w wynikach zagregowanych
 1. Łączenie wyników zapytania
 • Łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL
 • Części wspólne i INTERSECT, MINUS
 1. Kwerendy zagnieżdżone
 • Wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie
 • Kwerenda oparta o inną kwerendę i optymalizacja zapytań
 1. Kwerendy akcji – DML (Data Modification Language)
 • Aktualizacja danych z zastosowaniem UPDATE
 • Dodawanie rekordów do tabeli z użyciem polecenia INSERT
 • Usuwanie danych z przy zastosowaniu polecenia DELETE
 • Wyprowadzanie wyniku zapytania do tabeli: SELECT INTO
 1. Obiekty SQL – język DDL (Data Definition Language)
 • Budowa obiektów bazy TABLE, VIEW z użyciem PG Admin i kodu SQL
 1. Zaawansowane kwerendy w PostgreSQL
 • Funkcje okna OVER() i numerowanie rekordów z użyciem ROW_NUMBER()
 • Numerowanie i partycjonowanie rekordów z zastosowaniem PARTITION BY

Dostępne terminy

brak terminu