Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Microsoft Office Access – poziom średniozaawansowany

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Kurs przeznaczony dla osób, które już znają podstawy działania Microsoft Access i chciałyby pogłębić jego znajomość, a także uzupełnić braki lub poznać nowe funkcje. Celem szkolenia jest Nauka projektowania baz danych i praktyczne wykorzystanie tych umiejętności. Budowa kwerend,  formularzy (interfejs) i raporty, automatyzacja działania danych.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Umiejętność korzystania z danych pochodzących z różnych źródeł.
 • Tworzenie formularzy do interakcji z użytkownikiem oraz rozbudowanych raportów.
 • Udostępnianie wybranych danych współpracownikom.
 • Skrócenie czasu podejmowania decyzji.
 • Zwiększenie możliwości w zakresie interpretacji posiadanych danych.
 • Automatyzacja przy tworzeniu zrozumiałych, profesjonalnych raportów i zestawień.

Harmonogram

 1. Zasady projektowania baz danych
 • Planowanie aplikacji – schemat i przeznaczenie.
 • Normalizacja baz danych – postacie normalizacji.
 • Tworzenie relacji, indeksów i kluczy w widoku projektu tabeli.
 • Tworzenie tabel w oparciu o widok projektu.
 • Wartości domyślne i poprawnoś danych na poziomie komórki i całej tabeli.
 • Pola kombi jako źródła danych dla pól tabeli.
 • Zaawansowane relacje.
 1. Rozbudowane kwerendy wybierające
 • Kwerendy oparte na wielu tabelach.
 • Sprzężenia w kwerendzie – lewe, prawe i iloczyn kartezjański.
 • Konwersja danych podczas wykonywania kwerendy.
 • Funkcje logiczne i sprawdzające z uwzględnieniem wartości pustych.
 • Kwerendy parametryczne.
 • Podstawowe polecenia w kwerendach w widoku SQL.
 • Optymalizacja wykonania kwerendy.
 • Pobieranie danych z zewnętrznych źródeł – import, eksport i łączenie.
 1. Kwerendy akcji – zaawansowanie operacje na danych
 • Aktualizacja danych w tabelach z użyciem kwerend aktualizujących.
 • Usuwanie danych z użyciem kryteriów.
 • Mechanizmy aktualizujące i transferujące dane z i do bazy danych.
 • Użycie kwerend akcji do aktualizacji danych z plików zewnętrznych.
 • Kryteria funkcje i zastosowanie w ich tworzeniu konstruktora wyrażeń.
 • Kwerendy krzyżowe a tabele przestawne w Accessie.
 1. Projektowanie formularzy – interfejs użytkownika
 • Tworzenie formularzy i konstruowanie interfejsu użytkownika.
 • Formularze standardowe (pojedynczy, ciągły i tabelaryczny i dzielony.
 • Formanty formularza ich formatowanie i łączenie ze źródłem danych.
 • Źródła danych dla formularza, kwerendy oparte na wielu tabelach.
 • Przekazywanie wartości z formularza do kwerendy.
 • Kwerenda z parametrem jako źródło danych dla formularza.
 • Formularz nadrzędny i podrzędny – tworzenie powiązań między nimi.
 • Programowanie zachowania formantów z użyciem makr osadzonych.
 • Akcje i obsługa zdarzeń w formularzu.
 1. Projektowanie raportów
 • Projektowanie i tworzenie raportów od strony danych i wizualnej.
 • Formanty – pola tekstowe, etykiety, elementy graficzne w raportowaniu.
 • Zaawansowane formanty z funkcjami agregującymi w polach obliczeniowych.
 • Sekcje raportu – nagłówek, szczegóły, stopki i podsumowania.
 • Raporty agregujące i zliczające.
 • Zagnieżdżanie w raporcie innego raportu i formularz jako element raportu.
 • Wydruki seryjne z użyciem raportu – wykres seryjny i tabele zagnieżdżone.
 1. Makra i automatyzacja pracy
 • Tworzenie makr i zarządzanie nimi – wstęp do VBA.
 • Automatyzacja czynności z użyciem makr, obsługa autostartu makr.

Dostępne terminy

brak terminu