+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Microsoft Office Excel SQL – poziom zaawansowany

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Warsztaty dla osób pobierających dane z istniejących systemów baz danych z pominięciem kroków pośrednich. Pomocne przy przetwarzaniu dużych ilości informacji i pracy z hurtowniami danych. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestnika umiejętności pobierania danych bezpośrednio z bazy danych z pominięciem importu plików. Tworzenie analiz i pobieranie danych w trybie bezpośrednim.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił pobrać i we właściwy sposób przetworzyć dane zlokalizowane na serwerze baz danych SQL.
 • Zwiększenie produktywności pracowników dzięki bezpośredniej ekstrakcji danych z serwerów SQL.
 • Zdecydowane zwiększenie szybkości i możliwości w kwestii tworzenia bieżących raportów.

Harmonogram

 1. Wstęp do relacyjnych baz danych i przegląd narzędzi
 • Podstawowe pojęcia związane bazami danych SQL
 • Silniki baz danych na przykładzie MySQL i SQL Server
 • Możliwości Microsoft Excela i model danych w Power Query
 1. Przegląd oprogramowania
 • Edytory graficzne kodu SQL, diagramy baz danych.
 • Microsoft SQL Server Management Studio w tworzeniu kwerend
 • Obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe
 • Kwerendy wybierające – zapisywanie widoków SQL
 • Łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych – ODBC i bezpośrednie
 1. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language)
 • Query designer w zastosowaniach
 • Tworzenie zapytania do bazy danych w trybie graficznym
 • Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie
 1. Operatory i kryteria w zapytaniach
 • Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE
 • Kryteria w zapytaniach
 • Łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, NOT
 • Pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL
 1. Operacje na połączonych tabelach
 • Pojęcie relacji między tabelami bazy danych
 • Definiowanie elementu łączącego tabele
 • Złączenie wewnętrzne INNER JOIN
 • Złączenia RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN
 • Złączenie pełne FULL OUTER JOIN
 • Złączenie krzyżowe (iloczyn kartezjański) CROSS JOIN
 1. Funkcje i wyrażenia w języku SQL
 • Operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, TRIM, SUBSTRING, UPPER, LOWER
 • Łączenie i dzielenie ciągów tekstowych CONCAT, TRIM
 • Funkcje matematyczne ROUND, ABS, FLOOR, SQUARE
 • Funkcje czasu i daty DATE, DATEADD, DATEDIFF, MONTH, YEAR, DAY
 • Konwersja i rzutowanie typów: CAST(), CONVERT().
 1. Pobieranie rekordów z użyciem SELECT
 • Zastosowanie aliasu kolumny AS
 • Operacje na kolumnach tabeli
 • Sortowanie wyniku zapytania ORDER BY ASC/DESC
 • Ograniczenie ilości zwracanych rekordów TOP, TOP PERCENT / LIMIT
 • Usuwanie wartości zduplikowanych DISTINCT, DISTINCTROW
 1. Kwerendy agregujące
 • Agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY
 • Funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG
 • Kryteria w wynikach zagregowanych WHERE a HAVING
 1. Łączenie wyników zapytania
 • Łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL
 • Części wspólne i INTERSECT, EXCEPT / MINUS

Dostępne terminy

brak terminu