Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Microsoft Office VBA

Kategoria: ,

Dostępne terminy

brak terminu

Szkolenie uzupełniające podstawy wiedzy z zakresu Visual Basic for Application dla Microsoft Excel, zalecane dla osób, które do tej pory używały Excela na poziomie średniozaawansowanym. Celem szkolenia jest Opanowanie podstaw języka VBA dla arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 

 • Zdobędziesz umiejętność korzystania z najpopularniejszego języka programowania.
 • Zwiększysz swoją pewność w pracy, dzięki zastosowaniu nowych funkcji i narzędzi.
 • Opanujesz zasady tworzenia własnych funkcji.
 • Zdecydowanie podniesiesz poziom swoich kompetencji zawodowych.
 • Podniesienie efektywności pracy związanej z tworzeniem raportów i zestawień.
 • Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami.
 • Ujednolicenie wyglądu tworzonych dokumentów w ramach organizacji.
 • Standaryzacja metod tworzenia dokumentów ich udostępniania w firmie.
 • Podniesienie bezpieczeństwa tworzonych dokumentów.

Harmonogram

Harmonogram

 1. Wprowadzenie do VBA
 • Reguły nazewnictwa, zasady konstrukcji kodu i komentarze.
 • Typy danych własne i wbudowane. Zmienne zwykłe, dynamiczne i tablicowe.
 • Warunek If, instrukcja Select Case.
 • Pętle For, Do oraz pętla For Each.
 • Funkcje VBA: tekstowe, konwersji, sprawdzające.
 • Zasięg zmiennych: lokalne Private oraz globalne Public, zmienne typu Static.
 1. Funkcje VBA
 • Budowanie funkcji i procedur. Argumenty funkcji i wynik funkcji.
 • Funkcje arkuszowe Excela w kodzie.
 • Argumenty funkcji: tablicowe, obiektowe oraz opcjonalne.
 1. Obiekty Excela
 • Podstawowe obiekty: Application, Workbook, Worksheet, Range.
 • Przydatne obiekty: Chart, PivotTable, PivotField, Filter.
 • Metody dostępu do obiektu Range: Offset, Cells , Union, Intersect, CurrentRegion, SpecialCells, Areas.
 • Właściwości obiektu Application: Screen Updating, Quit, GetOpenFilename.
 1. Zarządzanie kodem
 • Obsługa edytora VBA, obsługa okien, ustawienia użytkownika.
 • Debugowanie kodu: okno Watches, przerwania, warunkowe zatrzymywanie kodu, wyświetlanie zawartości zmiennych złożonych i tablicowych.
 • Okno Immediate: zmienne. Praca krokowa, skróty klawiszowe.
 • Obserwowanie wartości zmiennych, dodawanie ich do okna Watches.
 • Obsługa błędów w kodzie: instrukcja OnError Goto, OnError Resume Next.
 1. Formularze ActiveX
 • Formanty ActiveX formularza: pola listy, kombi, wyboru; przycisk opcji, pokrętło, pasek przewijania.
 • Wiązanie list z danymi, (nazwy stałe i dynamiczne).
 • Formularze VBA, właściwości formularzy, formularze modalne i niemodalne.
 • Wiązanie formantów procedurą: Click, Activate, Change, AfterUpdate, Exit.
 • Autostart formularza i ustawianie wartości początkowych formantów.
 • Okna dialogowe: Application.GetOpenFilename i Application.Dialog.
 1. Operacje na plikach i obsługa zdarzeń
 • Funkcje plikowe: kopiowanie i zmiana nazwy (FileCopy), kasowanie (Kill).
 • Sprawdzanie istnienie pliku: polecenie Dir. Pętli do automatycznego otwierania wielu plików.
 • Otwieranie skoroszytów: Workbooks.Open, zamykanie i zapisywanie plików.
 • Zdarzenia arkuszowe: interakcja kodu z użytkownikiem (Change, SelectionChange, BeforeDoubleClick).
 • Zdarzenia arkuszowe (Workbook.Change). Zdarzenia: Open, BeforeClose.
 1. Konwersja i przetwarzanie danych
 • VBA i obiekty Excela (formularze, formanty) w konwersji danych.
 • Automatyzacja przetwarzania plików (pobieranie, przetwarzanie i zapis).
 • Konwersja i przetwarzanie danych. Procedury dla danych o zmiennej postaci.

8. Procedury oparte o tabele przestawne (tworzenie, zmiana pól i opcji, wielopoziomowe tabele przestawne.

Dostępne terminy

brak terminu