Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

„Akademia profesjonalnych kadr systemu wspomagania pracy szkół”

Projekt „Akademia profesjonalnych kadr systemu wspomagania pracy szkół” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów mieszkających/pracujących na terenie całej Polski, będących wyłącznie:
• pracownikami publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)
• pracownikami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP)
• pracownikami bibliotek pedagogicznych (BP)
• doradcami metodyczni
• indywidualnymi specjalistami i trenerami (świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadającymi potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.

W ramach projektu do końca 31.07.2019 r. planujemy przeszkolenie 200 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów (w tym 170 kobiet i 30 mężczyzn) celem zaktualizowania lub poszerzenia ich wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/ placówki  w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

Ze wsparcia wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie ORE „Zwiększenie skuteczności” oraz innych projektów dofinansowanych w ramach konkursu  nr POWR.01.10.00-IP.02-00-005/16 i POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

Wsparcie przewiduje szkolenie jednego uczestnika projektu w wymiarze 90 godzin, z czego 20 godzin stanowić będą szkolenia e-learningowe.

Szkolenia stacjonarne (70 godzin szkoleniowych) realizowane będą w formie trzech 3 dniowych zjazdów. Szkolenia realizowane będą w podziale na grupy niezaawansowane i zaawansowane. Osoby, które ukończyły szkolenia w projekcie pt. „System doskonalenia nauczycieli” realizowanym przez ORE kwalifikowane będą do grupy zaawansowanej. Uczestnicy będą przydzielani do grup także na podstawie przeprowadzonej uprzednio diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia dotyczyć będą kompetencji kluczowych tj.:
• cyfrowych (TIK),
• kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym,
• matematyczno-przyrodniczych,
• porozumiewania się w językach obcych,
• postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej,
• umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.

Program szkoleń oparty jest o ramowe programy szkoleń opracowane przez ORE.

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestników.

Dzięki realizacji Projektu jego Uczestnicy zaktualizują/poszerzą wiedzę oraz praktyczne umiejętność w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki, w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w procesie edukacji, w konsekwencji szkoły/placówki zostaną objęte profesjonalnym  i kompleksowym procesem wspomagania.

Całkowita wartość projektu: 2 028 764,29 zł
Kwota dofinansowania: 1 967 901,29 zł

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.