Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

„Profesjonalne kadry procesu wspomagania”

Projekt „Profesjonalne kadry procesu wspomagania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów mieszkających/pracujących na terenie całej Polski, będących wyłącznie:
• pracownikami publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)
• pracownikami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP)
• pracownikami bibliotek pedagogicznych (BP)
• doradcami metodyczni
• indywidualnymi specjalistami i trenerami (świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze
w obszarze oświaty, posiadającymi potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.

Szkolenia dotyczyć będą kompetencji kluczowych tj.:
• cyfrowych (TIK) – nowoczesne technologie w procesie nauczania/uczenia się,
• kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym,
• matematyczno-przyrodniczych,
• porozumiewania się w językach obcych,
• postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej,
• umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.
Program szkoleń oparty jest o ramowe programy szkoleń opracowane przez ORE.

W ramach projektu do końca 31.07.2019 r. planujemy przeszkolenie 300 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów (w tym 248 kobiet i 44 mężczyzn) celem zaktualizowania lub poszerzenia ich wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/ placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

Ze wsparcia wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie ORE „Zwiększenie skuteczności” (SORE) oraz innych projektów dofinansowanych w ramach konkursu nr. POWR.01.10.00-IP.02-00-005/16 i POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

Wsparcie przewiduje szkolenie jednego Uczestnika/Uczestniczki projektu w wymiarze 90 godzin, z czego 20 godzin stanowić będą szkolenia e-learningowe. Szkolenia stacjonarne realizowane będą w formie 3 x 3 dniowych zjazdów, 2 x 3 dniowych zjazdów lub jeden zjazd 9 dniowy. Szkolenia realizowane będą w podziale na grupy. Uczestnicy będą przydzielani do grup także na podstawie przeprowadzonej uprzednio diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Uczestnik/Uczestniczka decydując się na udział w szkoleniu, jednocześnie deklaruje wywiązanie się z wykonania zadania, polegającego na przeprowadzeniu – po zakończeniu cyklu szkoleniowego – procesu wspomagania w przedszkolu/szkole/placówce w zakresie kompetencji z której był przeszkolony. Każdy z Uczestników/Uczestniczek obejmuje wspomaganiem jedną szkołę/przedszkole/placówkę, która do tej pory nie była objęta wspomaganiem.

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestników.

Dzięki realizacji Projektu jego Uczestnicy zaktualizują/poszerzą wiedzę oraz praktyczne umiejętność w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki/przedszkola, w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w procesie edukacji, w konsekwencji szkoły/przedszkola/placówki zostaną objęte profesjonalnym i kompleksowym procesem wspomagania.

Całkowita wartość projektu: 2 789 355,37 zł
Kwota dofinansowania: 2 705 674,37 zł

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.